1. Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú vydávané pre internetovú stránku www.trendystore.sk elektronického obchodu (Trendystore) (ďalej len ako e-shop) prevádzkovateľa: Elite Sun s.r.o., s miestom podnikania 92901, Dunajská Streda, Galantská cesta 658/2D, IČO: 50 451 529, Okresný úrad Dunajská Streda, (ďalej len „predávajúci“) a regulujú zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim ktorý si objedná a zakúpi tovar od predávajúceho.

Predávajúci prostredníctvom e-shopu ponúka svoj tovar na predaj, ktorý tovar je charakterizovaný jeho hlavnými vlastnosťami s uvedením ich ceny vrátane DPH.

2. Objednávka

Kupujúci objednáva tovar v e-shope, prípadne e-mailom. Po odoslaní objednávky kupujúci obdrží Potvrdenie o prijatí objednávky e-mailom.

Následne predávajúci pošle kupujúcemu Informatívny e-mail, ktorý obsahuje predpokladaný termín dodania, cenu tovaru a cenu dopravy. V deň expedície tovaru je zákazníkovi opäť zaslaný Informatívny e-mail o expedícii tovaru z nášho skladu. Zásielka je doručená do 24 hodín od momentu prebrania balíka zásielkovou službou.

Ku každej zásielke prikladáme faktúru, ktorá slúži ako doklad o kúpe a zároveň pre prípad reklamácie celá dokumentácia k tovaru je súčasťou balenia objednaného tovaru.

Objednávky s hodnotou tovaru nad 300 EUR s DPH sú telefonicky overované z dôvodu, aby nedošlo k prípadnému falošnému objednaniu alebo k chybe pri objednávanom množstve.

3. Zrušenie objednávky

a) Kupujúci môže zrušiť objednávku do momentu Potvrdenia objednávky predávajúcim. Po tomto termíne iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

ba) Objednaný tovar bol vypredaný a nie je možné ho znova zabezpečiť.

bb) Objednávku nebolo možné overiť v prípade, že hodnota tovaru bola nad 300 EUR s DPH (bez ohľadu na dôvod nemožnosti overenia – napr. chybne zadané telefónne číslo, opakovane nedostupné číslo, zákazník neodpovedá na e- maily, a pod.).

bc) Tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena.

V hore uvedených prípadoch predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

4. Dodacie podmienky

Kupujúci vlastným výberom určuje spôsob doručenia. Dodávka sa realizuje nasledujúcimi možnosťami:

  • zásielkovou službou (tovar je doručený do 24 hodín od expedície z nášho skladu)

Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach http://www.trendystore.sk/ nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkame.

Skladovosť je udaná len u položiek, ktoré sú priamo na sklade predávajúceho.

Dodacie lehoty sú spresnené v informatívnom e-maili podľa dostupnosti tovaru na sklade. Ak predávajúci disponuje tovarom na sklade, tovar je ihneď expedovaný. Ak predávajúci nemá tovar skladom, avšak je skladom u dodávateľa, tak tovar expeduje do 10 dní, inak podľa dostupnosti tovaru u dodávateľa (dátum je však informatívny).

Prepravné náklady závisia od výšky objednávky, a to nasledovne:
Pri objednávke do 100 EUR s DPH sú prepravné náklady po celom území SR 4 EUR s DPH.
Pri objednávke nad 100 EUR s DPH je dodanie po celom území SR zdarma.

5. Platobné podmienky

Platbu za tovar je možné realizovať nasledujúcimi spôsobmi (všetky spôsoby platieb nie sú spoplatňované):

  • hotovosťou (pri osobnom odbere na adrese viď 4. bod vyššie.
  • dobierkou platená v hotovosti alebo kartou (pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru).

6. Záruka, reklamácia a odstúpenie

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa všeobecného predpisu – ust. § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Na zakúpený tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
Kupujúci má nárok neprebrať tovar v prípade, ak je neúplný alebo viditeľne poškodený prepravou. V tom prípade má kupujúci nárok na výmenu tovaru.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu predávajúceho uvedenej v kontaktoch, kuriérom alebo osobne. Tovar musí byť s priloženým dokladom o kúpe (alebo jeho kópiou) a s popisom chyby, a ako sa chyba prejavuje. Tovar musí byť zaslaný (doručený) so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej uplatnenia. Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o uplatnení reklamácie bezodkladne najneskôr však s vyjadrením o výsledku reklamačného konania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby zavinené spotrebiteľom v dôsledku používania v rozpore s návodom na použitie a ani na škody spôsobené vyššou mocou.

Na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú ustanovenia zák. č. 102/2014 Z. z. v platnom znení, pričom spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (§ 2 písm. a/ zák. č. 250/2007 Z. z. v platnom znení).  Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) cit. zákona až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak predávajúci neposkytol informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1. O prevzatí tovaru platia ustanovenia § 7 ods. 4 zák. č. 102/2014 Z. z. v platnom znení. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z. z. v platnom znení u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zák. č. 102/2014 Z. z. v platnom znení, ktorá príloha vyzerá nasledovne:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z. z. v platnom znení.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zák. č. 102/2014 Z. z. v platnom znení. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúcej vety pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúceho odseku rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Zákonom určená lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, poskytnuté kupujúcim zbiera predávajúci a ten ich bude využívať zásadne za účelom predaja tovarov uvedených v ponuke e-shopu predávajúceho. Kupujúci poskytuje predávajúcemu ako prevádzkovateľovi svoje osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a tiež ako dotknutá osoba dáva predávajúcemu svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov to v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail adresa, telefónne číslo, miesto bydliska. Súhlas klienta možno odvolať písomne. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov upravujú ustanovenia § 20 citovaného zákona.

8. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Profil.

8.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

8.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

8.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

8.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

8.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

8.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

8.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

8.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

8.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 8.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 8.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

8.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

8.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 8.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

8.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

8.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám uvedené v ochrane osobných údajov.

9. Záverečné ustanovenie

Zmluvný vzťah ktorý vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim a nie je upravený v týchto obchodných podmienkach sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v platnom znení.

Možnosti a podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúci zverejňuje tieto obchodné podmienky na svojej internetovej stránke a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 19.09.2017.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.